Ajuntament de Mediona

1 març 2017

Tràmits Municipals

IniciAJUNTAMENTTràmits Municipals

Tots els impresos per els tràmits municipals s’han de presentar correctament emplenats

Sol·licitud de renúncia al nínxol

Què és?

Sol·licitud de renúncia al nínxol

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona interessada

En quines dates es pot tramitar?

Sempre

Temps mitjà de resolució

15 dies

Documentació necessària

Títol del nínxol a què es renúncia.
Títol del nínxol de destí, si és el cas.
Testament o renúncia de la resta de possibles hereus.

Impresos del tràmit

Sol·licitud de renúncia de nínxol

Com es pot tramitar

Cal presentar-se a l'oficina de l'ajuntament, amb la documentació corresponent.

Sol·licitud de trasllat de restes

Sol·licitud demanar duplicat del títol de nínxol

Sol·licitud canvi de titularitat de nínxol

Sol·licitud de compra o adquisició de nínxol

Alta i/o modificació en el Registre Censal d'animals domèstics

Què és?

Les persones propietàries o posseïdores de gossos i gats estan obligades a notificar a l’Ajuntament en el qual estigui censat l’animal, en el termini d’un mes, qualsevol modificació de dades que figuri en el cens, inclosa la mort de l’animal (venda, cessió, trasllat permanent o temporal per un període superior a tres mesos en un altre municipi, canvi de codi d’identificació…)

Qui ho pot demanar?

La persona propietària de l'animal

En quines dates es pot tramitar?

Sempre

Temps mitjà de resolució

2 dies

Documentació necessària

- La llibreta del microxip de l'animal
- DNI de la persona propietària

Impresos del tràmit

Cens animals domèstics

Com es pot tramitar

Cal presentar-se a l'oficina de l'ajuntament, amb la documentació corresponent.

Baixa en el Registre Censal d'animals domèstics

Llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos

Ajornament i fraccionament de deutes fiscals

Què és?

Sol·licitud d'ajornament i fraccionament de deutes fiscals pendents de pagament

Qui ho pot demanar?

La persona titular del deute o persona degudament autoritzada

En quines dates es pot tramitar?

Sempre

Temps mitjà de resolució

No es pot determinar

Documentació necessària

DNI, número de compte bancari i, en el seu cas autorització

Impresos del tràmit

Sol·licitud general

Com es pot tramitar

Cal presentar-se a l'oficina de l'ajuntament, amb la documentació corresponent.

Al·legacions per contribucions especials i quotes urbanístiques per obres de millora

Canvi de nom a l'impost sobre béns immobles

Consulta de deutes d'un contribuent

Domiciliació de tributs periòdics

Rectificació i/o actualització de les dades personals als Padrons fiscals

Sol·licitud de certificat d'activitats

Sol·licitud de certificat de béns

Sol·licitud de certificat sobre les característiques dels immobles

Sol·licitud de compensació de deutes

Sol·licitud de declaració d'alteracions cadastrals a IBIU

Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts

Sol·licitud de justificant de pagament d'un tribut

Alta al Padró Municipal d'Habitants per naixement

Què és?

Sol·licitud d'alta per naixement

Qui ho pot demanar?

Els pares (en cas de separació o divorci , la persona que tingui la guarda i custòdia) o la persona que tingui la tutela o acolliment

En quines dates es pot tramitar?

Sempre

Temps mitjà de resolució

3 dies

Documentació necessària

Llibre de família on consti el nadó inscrit i el  DNI dels pares o tutors

Impresos del tràmit

No calen

Com es pot tramitar

Cal presentar-se a l'oficina de l'ajuntament, amb la documentació corresponent.

Alta al Padró Municipal d'habitants per omissió

Alta al Padró Municipal per canvi de residència

Baixa al Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència ciutadans estrangers a un altre país

Baixa al Padró Municipal d'Habitants per defunció

Canvi de domicili al Padró Municipal d'Habitants

Rectificació i/o actualització de dades al Padró municipal d'habitants

Renovació del padró per a estrangers no comunitaris

Sol·licitud de certificat d'empadronament o convivència al municipi

Sol·licitud de volant d'empadronament o convivència al municipi

Certificat de parelles de fet

Què és?

Certificat de parelles de fet

Qui ho pot demanar?

Les persones interesades

En quines dates es pot tramitar?

Sempre

Temps mitjà de resolució

5 dies

Documentació necessària

Fotocòpia del DNI del sol·licitant

Impresos del tràmit

Sol·licitud general

Com es pot tramitar

Cal presentar-se a l'oficina de l'ajuntament, amb la documentació corresponent.

Sol·licitud de parelles de fet

Expedició de : Partides naixement, matrimoni i defunció. Fé de vida

Què és?

Expedició de : Partides naixement, matrimoni i defunció. Fé de vida

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona interessada

En quines dates es pot tramitar?

Sempre

Temps mitjà de resolució

5 dies

Documentació necessària

Fotocòpia DNI sol·licitant

Impresos del tràmit

Sol·licitud general Registre Civil

Com es pot tramitar

Cal presentar-se a l'oficina de l'ajuntament, amb la documentació corresponent.

Inscripció de defunció

Inscripció de matrimonis religiosos

Inscripció de naixement

Tramitació i / o Celebració de casaments civils a l'Ajuntament

Autorització per encendre foc

Què és?

Comunicació de crema durant el priode autoritzat del 15 d'octubre al 15 de març.

Fora del periode autoritzat, del 15 de març al 15 d'octubre, cal pesentar una sol·licitud especial per encendre foc.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona interessada

En quines dates es pot tramitar?

Sempre

Temps mitjà de resolució


Documentació necessària

Imprès específic emplenat per a aquesta activitat.

Impresos del tràmit

Sol·licitud d'autorització per encendre foc
Imprès de comunicació de crema annex2

Observacions

Per encendre foc per a treballs apícoles
Per a realització de treballs forestals en zones i períodes d'alt risc d'incendi
Vsiteu aquest enllaç  Prevenció d'incendis i normativa vigent.

Com es pot tramitar

Cal presentar-se a l'oficina de l'ajuntament, amb la documentació corresponent.

Organització d'activitats a la via pública

Organització de festes majors als barris

Organització de revetlles i festes privades

Pintar la ratlla groga a la calçada

Pintar la ratlla groga al lloc oposat de la calçada

Reserva d'estacionament per a persones amb disminució

Sol·licitud de zona reservada de càrrega i descàrrega

Canvi de titularitat d'una llicència urbanística

Què és?

Tramitació de canvi de titularitat d'una llicència urbanística

Qui ho pot demanar?

L'interessat o qualsevol persona física o jurídica, actuant en representació d'aquest.

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques a partir de 1 d'octubre de 2016 els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament: 
• Les persones jurídiques. 
• Les entitats sense personalitat jurídica. 
• Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils. 
• Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

En quines dates es pot tramitar?

Sempre

Temps mitjà de resolució

3 setmanes

Documentació necessària

Emplenar una sol·licitud demanant el canvi de la titularitat de la llicència urbanística.
Adjuntar un escrit de renúncia de l'actual titular i d'acceptació del nou titular.
Adjuntar una fotocòpia de la llicència urbanística concedida.
Adjuntar escriptura de compra-venda o document que justifiqui el canvi de titularitat.
Autoliquidació de la taxa corresponent.

Impresos del tràmit

Sol·licitud de canvi de titular de llicència urbanística

Com es pot tramitar

Cal presentar-se a l'oficina de l'ajuntament, amb la documentació corresponent.

Denúncies d'obres o instal·lacions

Llicència d'enderroc

Llicència d'obres menors

Llicència d'ocupació i afectació de la via pública per obres

Llicència de legalització

Llicència de moviment de terres

Llicència de parcel·lació

Llicència de primera ocupació

Llicència obres majors

Llicència per a connexió serveis

Llicència per rehabilitar i pintar façanes

Renúncia o desistiment de llicències urbanístiques

Sol·licitud de pròrroga de llicència urbanística

Comunicació d'obres excloses de llicència (Assabentat d'Obres)

Comunicació prèvia d'obres exemptes de Llicència


Copyright © 2016 Ajuntament de Mediona. Tots els drets són reservats. Dr. Trueta, 10 - 08773 - Sant Joan de Mediona - tel. 93 898 5002 - mediona@diba.cat
Developed by: Artecsoft

Ús de cookies

Aquesta web fa servir cookies per que vostè gaudeixi d’una millor experiència d’usuari. Si continua navegant ens està donant el seu consentiment per fer us de les mencionades cookies i l’acceptació de la nostra política de cookies, feu clic a l’enllaç per aconseguir més informació.