Ajuntament de Mediona

15 agost 2018

Condicions d'ús i Avis Legal

IniciCondicions d’ús i Avis Legal

 

Avís legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, així com la seva propietat intel·lectual i el disseny gràfic, són propietat de l’Ajuntament de Mediona o d’algun organisme vinculat a aquest, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a l’Ajuntament de Mediona.

Tots els drets estan reservats. Únicament s’autoritza la reproducció i/o distribució dels continguts si és sense finalitat comercial, sempre que se citi la font. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals, normes i ordenances que hagin de ser publicades formalment al BOP i a altres diaris oficials, l’edició oficial de les quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

L’Ajuntament de Mediona es reserva la facultat de modificar, ampliar i/o suprimir sense previ avís els continguts, la presentació o la configuració del web, així com les seves informacions. D’igual manera, l’ús que puguin fer els usuaris dels serveis prestats no pressuposa el dret a continuar disposant d’aquests serveis.

L’Ajuntament de Mediona no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta administració.

L’Ajuntament de Mediona no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus informàtics i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

 

Política de privacitat

Les pàgines de tràmits i gestions, així com d’altres formularis, d’aquest lloc web sol·liciten als usuaris i usuàries dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, DNI, etc. L’enviament d’aquestes dades per part de l’usuari o usuària pressuposa que ho ha fet de manera voluntària.

L’Ajuntament de Mediona garanteix la seguretat i confidencialitat de la informació de caràcter personal d’acord amb allò que s’ha establert per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

Les persones de les quals l’Ajuntament de Mediona posseeixi dades de caràcter personal, podran exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació, mitjançant l’enviament d’un escrit a la següent direcció postal:

Ajuntament de Mediona.Dr. Trueta, 10 08773 Mediona Indicant clarament en l’assumpte: Tutela de Drets Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD).

 

Protecció de Dades de Caràcter Personal

 

En diverses pàgines del web institucional de l’Ajuntament de Mediona, es sol·licita als usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etcètera, per tal de dur a terme la gestió o servei que han sol·licitat, i amb el compliment de les condicions de seguretat i confidencialitat que exigeix la legislació vigent.
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, aquestes dades s’integren en els corresponents fitxers de l’Ajuntament, garantint la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, i també la implantació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixin la seguretat d’aquestes dades.
L’Ajuntament utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l’usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

 

D’acord amb la normativa de protecció de dades, la persona interessada pot exercir els drets d’accés (saber quines dades de la persona interessada té l’Ajuntament), cancel·lació (eliminar unes dades de la persona interessada), rectificació (rectificar unes dades errònies de la persona interessada) o oposició (demanar que es deixin de tractar unes dades de la persona interessada), mitjançant presentació d’un model general de sol·licitud que haurà de lliurar-lo a l’ajuntament de Mediona, què és el responsable dels fitxers, pels mitjans habituals de Registre d’Entrada, adjuntant el DNI i tota la documentació que escaigui.

 

Persona delegada de la protecció de dades

La persona Delegada de la protecció de dades és el que garanteix el compliment de la normativa de protecció de dades a l’ajuntament, que s’encarrega de supervisar, de manera independent, l’aplicació del compliment de la normativa de protecció de dades.

La persona Delegada de protecció de dades es troba regulat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE .

L’article 39 de l’RGPD, recull les funcions de la persona Delegada de protecció de dades que són les següents:

Informar i assessorar de les seves obligacions el responsable o l’encarregat del tractament i els empleats que s’ocupen del tractament, de conformitat amb aquest Reglament i amb altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres.

Supervisar el compliment del que disposa aquest Reglament, d’altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres i de les polítiques del responsable o de l’encarregat del tractament en matèria de protecció de dades personals, inclosa l’assignació de responsabilitats, la conscienciació i la formació del personal que participa en les operacions de tractament i les auditories corresponents.

Oferir l’assessorament que se li sol·licita sobre l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades i supervisar-ne l’aplicació, de conformitat amb l’article 35.

Cooperar amb l’autoritat de control.

Actuar com a punt de contacte de l’autoritat de control per a qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia a què es refereix l’article 36, i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte.

Les dades de contacte de la persona Delegada de protecció de dades d’aquest ajuntament són: Correu electrònic: www.mediona@diba.cat amb adreça de contacte: C/ Doctor Trueta, 10 08773 Mediona i número de telèfon 938985002.

 

Copyright © 2016 Ajuntament de Mediona. Tots els drets són reservats. Dr. Trueta, 10 - 08773 - Sant Joan de Mediona - tel. 93 898 5002 - mediona@diba.cat
Developed by: Artecsoft

Ús de cookies

Aquesta web fa servir cookies per que vostè gaudeixi d’una millor experiència d’usuari. Si continua navegant ens està donant el seu consentiment per fer us de les mencionades cookies i l’acceptació de la nostra política de cookies, feu clic a l’enllaç per aconseguir més informació.